firesz@firesz.sk

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a Firesz

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz) az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) és a Szlovák Köztársaság 18/2018. számú, a személyes adatok védelméről szóló, valamint a 351/2011 számú az elektronikus kommunikációról szóló törvényeivel összhangban kezeli az adatokat.

A rendelet megtekintése magyar és szlovák nyelven (pdf-formátum) a mellékletekben.

Az alábbiakban leírjuk, hogyan kezeljük az adataitokat a Fireszben.

 

Információ a személyes adatok védelméről

GDPR

A Fiatal Reformátusok Szövetsége, Zväz mladých reformovaných – Firesz szervezet számára fontos a személyes adatok védelme. Jelen dokumentum, melynek címe „Információ a személyes adatok védelméről” (továbbiakban „Információ”), leírja, hogyan használjuk az Öntől beszerzett és feldolgozott személyes adatokat.

További segítségre van szüksége?

Amennyiben segítséget kérne, vagy kérdése van az „Információ” dokumentummal kapcsolatban, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: Pri Miklušovej väznici 922/3, 040 01 Košice vagy Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno, vagy elektronikus úton: firesz@firesz.sk

Amennyiben kifogása van az ellen, hogyan szerezzük meg, továbbítjuk vagy használjuk fel az Ön személyes adatait, szívesen fogadjuk hozzászólását. A fenti elérhetőségeken bármikor a rendelkezésére állunk. Amennyiben válaszunkat nem találja kielégítőnek, jogában áll panaszt benyújtani a Szlovákiai Személyi Adatvédelmi Hivatalnál (Úrad na ochranu osobných údajov), melynek székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefonszáma: +421-2-3231-3220 és e-mail címe: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Melyek az Ön jogai?

Az alábbiakban összegyűjtöttük az Ön személyes adataira vonatkozó jogokat. Az Ön jogainak részletes leírását „Az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó jogok” bekezdés tartalmazza.

Információhoz való jog – Joga van egyértelmű, átlátható és érthető információt kapni az Ön személyes adatainak felhasználásáról és az Ön jogairól. Ezért adjuk közre ezt az Információt.

Hozzáférési jog – Joga van hozzáférni a saját személyes adataihoz (amennyiben feldolgozzuk azokat), továbbá más, az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos információhoz (mint a jelen Információban feltüntetettek). Mindez annak érdekében, hogy meggyőződhessen afelől, hogy az Ön személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló előírásoknak megfelelően kezeljük. További információt „Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés biztosítása” bekezdésben talál.

Helyesbítés joga – Joga van helyesbítést kérni, ha az Ön személyes adatai helytelenül vagy hiányosan vannak feltüntetve. További információt „Az Ön személyes adatainak javítása” bekezdésben talál.

Törléshez való jog – Ez a jog „felejtés joga” név alatt egyaránt ismert, leegyszerűsítve: feljogosítja Önt a személyes adatai törlésének vagy eltávolításának kérvényezésére, amennyiben adatai kezelése a jövőben bizonyíthatóan indokolatlanná válik. Azonban nem abszolút jogról van szó. Jogunkban állhat, illetve kötelességünk lehet az ilyen adatokat tárolni, például ha az Ön személyes adatainak tárolását törvény írja elő, illetve egyéb, törvényrendelkezésből adódó ok miatt. További információt „Az Ön személyes adatainak törlése” bekezdésben talál.

Az adatkezelés korlátozásának joga – Egyes esetekben Önnek joga van „meggátolni” vagy korlátozni személyes adatai további felhasználását. Amennyiben az adatkezelés korlátozásra kerül, úgy az Ön személyes adatait továbbra is tárolhatjuk, ám a továbbiakban nem használhatjuk fel. Annak érdekében, hogy az ilyen kérelmek feldolgozását biztosítsuk, listát vezetünk azokról a személyekről, akik kérvényezték, hogy adataikat a jövőben ne használjuk fel. További információt „Az Ön adatai kezelésének korlátozása” bekezdésben talál.

Adattovábbítás joga - Joga van másolatot kapni egyes személyes adatokról, melyeket Öntől szereztünk be, és joga van ezeket saját célra használni vagy megosztani. További információt „Az Ön személyes adatainak továbbítása” bekezdésben talál.

Ellenvetés joga - Joga van kifejezni nemtetszését az egyes adatkezelési módszereinket illetően, beleértve a közvetlen marketing céljából történő adatkezelést is (melyet kizárólag az Ön beleegyezésével folytatunk). További információt a „Felszólalás benyújtása az adatkezelés ellen” bekezdésben talál.

Kik vagyunk?

Mi a Fiatal Reformátusok Szövetsége, Zväz mladých reformovaných – Firesz, továbbiakban Firesz, Hlavná 50, 076 52 Strážne székhellyel rendelkező szervezet vagyunk. Az Ön személyes adatainak viszonylatában a Firesz mint szolgáltató lép fel.

Hogyan vesszük fel Önnel a kapcsolatot?

A következő kommunikációs csatornák egyikén, vagy több csatornán keresztül vehetjük fel Önnel a kapcsolatot: írásban, telefonon vagy e-mailben, esetleg más elektronikus eszközön keresztül.

Hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat?

Az általunk feldolgozott személyes adatok kategóriái a következők:

 • A szervezet tagjainak és a rendezvényeken nem tagként részt vevők kereszt- és vezetékneve.
 • A szervezet tagjainak és a rendezvényeken nem tagként részt vevők születési dátuma.
 • A szervezet tagjainak és a rendezvényeken nem tagként részt vevők személyigazolványának száma vagy másfajta személyazonosságot identifikáló adat.
 • A szervezet tagjainak és a rendezvényeken nem tagként részt vevők állandó lakhelye.
 • A szervezet tagjainak és a rendezvényeken nem tagként részt vevők elérhetőségei, beleértve az e-mail címet és a telefonszámot.
 • A 18 éven aluli személyek – akik tagjai a szervezetnek vagy résztvevői a szervezet által megvalósított rendezvényeknek – jogi képviselőjének kereszt- és vezetékneve, valamint elérhetőségei.
 • A szervezet tagjainak és a rendezvények résztvevőinek egészségi állapotát ismertető adatok, melyek elengedhetetlenek a szervezet által megvalósított rendezvény lefolyása alatt a szervezet tagjának vagy a rendezvény résztvevőjének egészsége és élete megóvása szempontjából.

Hogyan gyűjtjük be a személyes adatokat?

Mindazt, amit Önről tudunk, Ön osztja meg velünk az első kapcsolatfelvételkor, illetve a szervezetünkben való tagság során és a rendezvényeinken való részvétel előtt, alatt vagy után. Személyes adatait írásos vagy elektronikus úton teszi elérhetővé számunkra a szervezet tagjaként vagy a szervezet által megvalósított rendezvény résztvevőjeként való regisztráció során.
Az elektronikus úton történő regisztráció a következő rendszeren keresztül valósul meg: https://reg.firesz.sk

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az alábbi célokra használjuk:

 • a szervezet tagjainak nyilvántartására,
 • a szervezet által megvalósított rendezvények résztvevőinek nyilvántartására,
 • a szervezet által megvalósított rendezvényeken részt vevők egészségének és életének megóvása érdekében,
 • tájékoztatás céljából a szervezet tevékenységéről, a tervezett eseményekről és rendezvényekről,
 • a szervezettel együttműködő önkéntesek nyilvántartására,
 • a szervezet taglétszámának kimutatása végett a Keresztény Ifjúsági Közösségek Szövetsége (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – ZKSM) szervezeten keresztül a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), illetve a Iuventa – Szlovákiai Fiatalok Intézménye (Iuventa - Slovenský inštitút mládeže) felé támogatásszerzés céljából a fiatalokkal folytatott munkánkhoz,
 • a szervezet által megvalósított rendezvények lebonyolításának bizonyítása érdekében a Keresztény Ifjúsági Közösségek Szövetsége (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – ZKSM) szervezeten keresztül a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), illetve a Iuventa – Szlovákiai Fiatalok Intézménye (Iuventa - Slovenský inštitút mládeže) adományozók felé,
 • a taglétszám kimutatása végett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé a fiatalsággal folytatott munkánkhoz való támogatásszerzés céljából,
 • a szervezet által megvalósított rendezvények lebonyolításának bizonyítása érdekében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. adományozó felé,
 • az Önnel folytatott kommunikáció céljából,
 • tevékenységünk és rendezvényeink elemzése, kiértékelése és fejlesztése végett,
 • az Ön panaszainak kezelése végett.

A személyes adatok kezelésének jogi alapja

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja attól függ, milyen célból dolgozzuk fel az Ön adatait. Az Ön adatait az alábbi jogi rendelkezések alapján dolgozzuk fel:

 • A szervezet aktuális tagjainak nyilvántartása – a szlovák törvénykönyv polgárok gyülekezéséről szóló 83/1990 sz. törvénye valamennyi szervezet számára kötelezővé teszi a taglétszám nyilvántartását.
 • A rendezvények résztvevőinek nyilvántartása (annak az adományozónak az előírása alapján, amelynek beszámolunk a tevékenység megvalósulásáról) – a szervezet jogos érdeke begyűjteni ezeket az adatokat, hogy igazolni tudja az adományozó felé a rendezvény megvalósulását és valós személyek részvételét a rendezvényen. A cél a szervezet tevékenységéhez szükséges támogatás megszerzése.
 • A rendezvényen részt vevők életének és egészségének védelme érdekében gyűjtünk információt a több éjszakás rendezvények résztvevőinek egészségi állapotáról (étel- és gyógyszerallergiáról, krónikus megbetegedésekről és tartósan szedett gyógyszerekről szóló információ).
 • Azoknak az önkénteseknek a nyilvántartását, akik nem tagjai a szervezetnek, a szlovák törvénykönyv 282/2008 sz., a fiatalokkal folytatott munka támogatásáról szóló törvényrendelete írja elő, mely a szervezet felé olyan kötelezettségeket támaszt az önkéntesekkel kapcsolatban, melyeket az adatok begyűjtése nélkül nem tudnánk teljesíteni (pl. az önkéntes tevékenységről szóló igazolás kiállítása).
 • Az e-mail címeket, ahová a hírlevelek és más, a szervezet tevékenységéről szóló, rendszeresen kiküldött információ érkezik, a szervezet tagjának, a rendezvény résztvevőjének, a szervezet tagja vagy a rendezvényen részt vevő személy jogi képviselőjének, önkéntesnek vagy a hírlevélre a szervezet weboldalán keresztül feliratkozott más személynek az előzetes beleegyezését követően dolgozzuk fel.
 • A szervezet volt tagjainak és a korábbi években megvalósult rendezvények résztvevőinek nyilvántartása – azért vezetjük, mivel a szervezettől jogosan számonkérhető a korábbi taglétszám, illetve a szervezet rendezvényein részt vevők létszámának kimutatása. A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma (Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR), a Iuventa – Szlovákiai Fiatalok Intézménye (Iuventa - Slovenský inštitút mládeže), a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és más esetleges adományozók a tevékenységünk és fennmaradásunk érdekében biztosított pénzügyi támogatást rögzítő szerződésben köteleztek minket arra, hogy a szervezet tagjainak és a rendezvények résztvevőinek korábbi adatait megőrizzük a pénzügyi támogatás felhasználásának visszamenőleges ellenőrzése okán. Amennyiben az általuk kért adatokat az adott időszakban nem rögzítettük, megeshet, hogy az adott adományozó által biztosított összeget vissza kell fizetnünk. Emiatt a szervezet jogos érdeke, hogy ezeket az adatokat az adott pénzügyi támogatásról szóló szerződésben meghatározott ideig tárolja. Az ilyen korábbi adatok kötelező adatmegőrzési időszaka általában 5-től 10 évig terjedhet. A meghatározott időszak letelte után megvizsgáljuk, hogy szükséges-e az adatokat tovább tárolnunk, és amennyiben úgy határozunk, hogy nem szükséges, a továbbiakban nem dolgozzuk fel ezeket a személyes adatokat.
 • Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályi előírások miatt a szállásadó az adózáshoz szükséges adatokat az adójogi kötelezettségek elévülésig kezeli, ezek törlésére korábban nem kerülhet sor. Emiatt a szervezet jogos érdeke, hogy a szerződésekben lefektetett kötelezettségeknek eleget téve ezeket az adatokat megőrizze, ill. megadja.
 • A vallási meggyőződésre utaló személyes adatok kezelése a GDPR rendelet 9. cikkének 2.pontjának d) betű alatt megfogalmazott irányelvek alapján történik.

Amennyiben Ön beleegyezését adta (melyet bármikor visszavonhat), úgy a személyes adatait arra használjuk majd fel, hogy tájékoztassuk Önt tevékenységünkről és rendezvényeinkről, amelyek felkelthetik az érdeklődését. Abban az esetben, ha az adatgyűjtés törvény által előírt kötelezettségünk, mindig kérni fogjuk az Ön beleegyezését személyes adatainak feldolgozásához.

Kinek adjuk ki az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk és továbbíthatjuk más szervezeteknek, akik pénzügyi támogatással segítik munkánkat, ill. olyan szerveknek, akikkel az együttműködés a tevékenységünkre nézve elengedhetetlen, legfőképpen:

 • a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma (Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR),
 • Iuventa – Szlovákiai Fiatalok Intézménye (Iuventa – Slovenský inštitút mládeže),
 • Keresztény Ifjúsági Közösségek Szövetsége (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – ZKSM)
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
 • az elektronikus rendszereinket kezelő szolgáltatók
 • egészségügyi dolgozók, amennyiben a rendezvény során egészségügyi szolgáltatás biztosítása válik szükségessé az Ön számára.
 • Szállásadók számára az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályi előírások miatt

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatainak biztonsága és bizalmas jellege különösen fontos a számunkra. Különböző technikai, adminisztrációs és fizikai óvintézkedéseket vezettünk be, amelyek:

 • védik az Ön személyes adatait a jogtalan hozzáféréstől és felhasználástól,
 • biztosítják a számítógépes rendszereink működését és óvják az azokban tárolt információt,
 • továbbá biztosítják, hogy helyreállíthassuk az Ön adatait, ha sérülnének vagy elvesznének.

Szükség esetén kódolást vagy más, megfelelőnek ítélt biztonsági eljárást alkalmazunk, hogy védjük az Ön személyes adatait. Egyaránt rendszeresen kielemezzük a biztonsági eljárásunkat, hogy meggyőződjünk róla, szükséges-e új technológiát bevezetnünk vagy frissítenünk az eljárást. Azonban minden igyekezetünk ellenére egyetlen biztonsági óvintézkedés sem lehet tökéletes vagy megkerülhetetlen.

Hírlevél

Rendszeresen elküldjük az Ön e-mail címére hírlevelünket, mely szervezetünk tevékenységéről és a közelgő rendezvényekről számol be, továbbá rendezvénymeghívókat és más ajánlatokat küldünk, amelyek felkelthetik az érdeklődését, illetve szervezetünk vagy partnerszervezeteink tevékenységével függnek össze. Amennyiben a későbbiekben nem szeretne tőlünk értesítéseket kapni, több egyszerű módot is kínálunk a hírlevélről való leiratkozásra. Minden kiküldött üzenet tartalmazza a következő megkeresés leiratkozásáról szóló lehetőséget, amellyel tájékoztathat minket, hogy nem kíván tőlünk több értesítést kapni. Amennyiben a weboldalunkon történő regisztráció során beleegyezett az értesítések fogadásába, bármikor jelezheti felénk, hogy a továbbiakban nem kíván ilyen formában tájékoztatást kapni. Elég, ha a firesz@firesz.sk címre e-mailben elküldi a teljes nevét és egyéb elérhetőségeit.

Kép-, hang- és videófelvétel

A szervezet kép-, hang- és videófelvételeket (fénykép, hangrögzítés és videó) készíthet az eseményei során a következő célokból:
-    a szervezet által megvalósított rendezvények lebonyolításának bizonyítása érdekében az

adományozók felé

 • a szervezet tevékenységének prezentációja honlapján és egyéb közösségi hálókon
 • az ifjúsági munka, ill. a szervezet tevékenységének propagálása az adományozók honlapján, újságokban vagy médiában.
 • az ifjúsági munka, ill. a szervezet tevékenységének propagálása nyomtatott formában (szórólapok, plakátok és hasonló)
 • élő adás a szervezet eseményei alatt

Amennyiben az érintett/annak törvényes képviselője nem óhajtja a róla szóló felvételek nyilvánosságra hozását, vagy utóbb azok helyesbítését és törlését kéri, az élő adásban sugárzott, a tévékben és rádiókban leadott felvételeket kivéve, ahol ez a művelet nem lehetséges, szükségszerű, hogy ezzel a kérésével telefonon vagy a firesz@firesz.sk e-mail címen keresztül forduljon a szervezet felé.

COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA

A cookie (süti) használata

A weboldalon levő sütiket az Önnek nyújtott szolgáltatások javítására használjuk fel. A honlapunk használatával kifejezi hozzájárulását a böngésző beállításai alapján történő sütik használatára. Ha honlapunk látogatásánál a böngészőjében engedélyezett a sütik használata, akkor azt úgy kezeljük, hogy elfogadja a használati feltételeinket. A sütibeállítások módosítását megtalálja minden böngésző súgó menüpontjában.

Mi a cookie (süti)?

A sütik kis méretű adatfájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön böngészésre használt eszközén (számítógép vagy más internetelérhetőséggel rendelkező eszköz, pl. okostelefon vagy tablet). A sütik elmentik a böngészési adatokat. Általában a látogatott honlap címét tartalmazzák, annak érvényességét és értékét. Honlapunk következő meglátogatásakor oldalunk felismeri az Ön böngészőjét, beolvassa a sütiket és ezeket az információkat visszaküldi annak a honlapnak, amely eredetileg alakította ki a sütiket. A sütik, amelyeket használunk, semmilyen formában nem ártanak az Ön böngészésre használt eszközének.

Miért használjuk a cookie-kat (sütiket)?

Sütiket annak érdekében használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk látogatóinknak és hatékonyabbá tegyük weboldalunk működését, kényelmesebbé tegyük az Ön számára oldalunk használatát, és javítsuk honlapunk struktúráját és tartalmát. Honlapunkon ideiglenes és állandó sütiket is használunk. Az ideiglenes sütik csak addig tárolódnak eszközén, amíg el nem hagyja az oldalt. Az állandó sütik addig maradnak eszközén, amíg le nem jár az érvényességi idejük, vagy Ön manuálisan ki nem törli őket. A sütik típusától függ, hogy milyen időtartamra tartjuk meg az általuk megadott információkat. A sütik használata nem ütközik a személyes adatok védelméről szóló törvénybe, mivel a sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók azonosítására. Minden felhasználó, aki meglátogatja honlapunkat, elfogadja a sütik használatát és azok tárolását a böngészőjében. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, honlapunkat nem látogatja vagy manuálisan kitörli, illetve megakadályozza a sütik használatát. A sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
A sütik az Ön eszközén ideiglenesen tárolt kisméretű információcsomagok, melyek különböző funkciók hozzáféréséhez nyújtanak segítséget. Sütiket annak érdekében használunk, hogy hatékonyabbá tegyük weboldalunk működését, kényelmesebbé tegyük az Ön számára oldalunk használatát. Ilyen a böngészés beállításainak megjegyzése, pl.: szöveg nagysága, nyelvi beállítások stb., ami elősegíti az Ön navigációjának megkönnyítését honlapunkon, és analitikai információk gyűjtését azzal kapcsolatban, hogy hányan látogatják honlapunkat. Olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint azonosítani, csupán az Ön eszközén tárolt, véletlenszerűen generált számokból álló egyedi azonosítót tárolja, ami lehetővé teszi, hogy újra beolvassa az Ön profilját és egyedi beállításait honlapunk látogatása során.

Meddig tároljuk az Ön adatait?

A személyes adatok megőrzését érintő belső rendelkezéseink összhangban állnak valamennyi, a személyes adatok és magánélet védelméről szóló vonatkozó törvényrendelettel, melyek köteleznek minket. Belső rendelkezéseinket, melyek meghatározzák azt az időszakot, amely alatt a különböző adatokat tárolhatjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk. Azokat az adatokat, amelyekre az előírásainkban meghatározott időn túl már nincs szükségünk, biztonságos és megbízható módon töröljük.

Honnan tudhatja meg, hogy módosítottuk az Információt?

Jelen Információt bármikor módosíthatjuk. Amennyiben bármilyen alapvető változtatást eszközölünk az Ön személyes adatainak beszerzését, felhasználását vagy megosztását illetően, úgy ezt a változást a jelen Információban feltüntetett weboldalainkon késedelem nélkül közöljük.

Az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó jogok

Ez a fejezet részletes leírást ad az Ön személyes adatait érintő jogairól. Az alábbiak nem abszolút jogok, egyes esetekben kivételek vagy korlátozások vonatkozhatnak rájuk. További információt és tanácsot kaphat a személyes adatokról és az Ön jogairól a Szlovákiai Személyi Adatvédelmi Hivatalnál (Úrad na ochranu osobných údajov), melynek székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefonszáma: +421-2-3231-3220, e-mail címe: statny.dozor@pdp.gov.sk és új webhelye: www.dataprotection.gov.sk.

Joga van térítésmentesen kikérni saját személyes adatait, kivéve abban az esetben, amikor arányos díjat számíthatunk fel a személyes adatok kiadásával kapcsolatos adminisztrációs költségek fedezésére:

 • egyértelműen alaptalan, helytelen vagy többszöri kérvényezés, esetleg
 • ugyanazon adatokról készült további másolatok esetén.

Az ilyen kérvényeket jogunkban áll visszautasítani. Kérjük, alaposan mérlegelje kérvénye szükségességét a benyújtás előtt. Azonnal válaszolunk, amint lehetséges. A válaszidő általában a kérvény beérkeztétől és az Ön sikeres azonosításától számított egy hónapon belül megtörténik, ám ha a kérvény elbírálása több időt vesz igénybe, arról időben tájékoztatjuk Önt. Annak érdekében, hogy a feltüntetett jogai közül bármelyiket érvényesíthesse, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi postacímen: Pri Miklušovej väznici 922/3, 040 01 Košice vagy Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno, vagy elektronikus úton: firesz@firesz.sk

Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés biztosítása

Mihez kérhet hozzáférést?

Joga van:

 • igazolást kérni az Ön személyes adatainak feldolgozásáról,
 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz,
 • illetve további információt kérni a személyes adatai kezeléséről (ennek nagy része valószínűleg már szerepel a jelen Információban).

Másolatot kérhet a papíralapú vagy elektronikus nyilvántartásunkról, amelyet Önről vezetünk, illetve megosztunk és használunk. Annak érdekében, hogy kérését teljesíteni tudjuk, személyének és személyes adatainak igazolását kérhetjük Öntől, amelyek segíthetnek beazonosítani az Ön által kért személyes adatokat.

Az Ön által megadott személyes adatokhoz bármikor hozzáférhet a felhasználói fiókjába történő bejelentkezéskor a https://reg.firesz.sk oldalon. Amennyiben elfelejtette jelszavát, megújíthatja az „Elfelejtettem a jelszót” részben. Ha más technikai problémába ütközik vagy érdeklődik, hogy milyen típusú adatokat tárolunk Önről, ill. azok tárolásának okát szeretné megismerni, mindenképp vegye fel velünk a kapcsolatot.

Mikor nem áll rendelkezésére a hozzáférés?

Csupán a saját adataihoz biztosíthatunk hozzáférést Önnek, más személyek személyes adataihoz nem. Ugyanígy abban az esetben, ha a hozzáférés sértené más személy jogait, nem kötelességünk biztosítani a hozzáférést az Ön számára. Hozzáférési kérelmében, kérjük, egyértelműen jelölje meg azokat a személyes adatokat, amelyekhez hozzá szeretne férni. Kérdés esetén felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy pontosítást kérjünk, mely adatokra van szüksége.

Az Ön személyes adatainak javítása

Joga van ahhoz, hogy fölösleges késedelem nélkül javítsuk a helytelen személyes adatokat, amelyek Önre vonatkoznak. Ezért az aktuális és pontos személyes adatok megtartása érdekében regisztrációs rendszerünk rendszeresen kéri felhasználóinkat, hogy ellenőrizzék, szükség esetén javítsák megadott adataikat.

Amennyiben jelzi felénk, hogy az általunk kezelt személyes adatai helytelenek, megvizsgáljuk az esetet, és ha mi is ugyanarra a véleményre jutunk, javítjuk a nyilvántartásunkat. Ha nem értünk egyet Önnel, erről tájékoztatjuk Önt. Amennyiben szeretné, írásban értesíthet minket arról, hogy a nyilvántartásunkat továbbra is hibásnak tartja, az álláspontját pedig minden esetben csatoljuk a személyes adataihoz, amikor azokat a szervezetünkön kívüli partnereinknek továbbítjuk.

Joga van továbbá kiegészíteni hiányos személyes adatait, beleértve a kiegészítő nyilatkozat útján történő értesítést. Az, hogy az adott esetben a javítás lehetséges-e, attól függ, milyen célból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait. Bármely harmadik félnek, amelynek kiadjuk az Ön személyes adatait (lásd „Kinek adjuk ki az Ön személyes adatait?”), kötelesek vagyunk jelezni, hogy Ön helyesbítést kérvényezett.

Hogyan nézheti meg és javíthatja személyes adatait?

Amennyiben változás állt be az Ön által megadott személyes adatokban, amiket a https://reg.firesz.sk regisztrációs rendszerben megadott, joga és kötelessége, hogy a változást tartalmazó adatot vagy adatokat valósághűen módosítsa a https://reg.firesz.sk/adataim-modositasa részben.

Amennyiben írásban nyújtja be kérését, általában lehetővé tesszük, hogy megnézze a személyes adatait, amelyeket Önről vezetünk, vagy lépéseket teszünk a helytelen adatok javítására.

Az Ön személyes adatainak törlése

Mikor kérheti az adatai törlését?

A „Mikor utasíthatjuk vissza törlési kérelmét?” bekezdésben feltüntetett esetek kivételével joga van kérni az Ön személyes adatainak törlését és azok további kezelésének leállítását, mégpedig az alábbi esetekben:

 • Ha a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amely miatt eredetileg beszerzésre és feldolgozásra kerültek.
 • Ha visszavonja a beleegyezését (amennyiben azt korábban a rendelkezésünkre bocsátotta, illetve szükséges volt az adatai feldolgozásához).
 • Ha kifogást emel az adatai feldolgozása ellen, és a mi jogos érdekünk, miszerint továbbra is kezeljük az Ön adatait, nem élvez előnyt.
 • Ha az Ön személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló jogi rendelkezésekkel ellentmondásban használtuk fel.
 • Ha a személyes adatokat törölnünk kell a törvényből fakadó kötelezettségünk miatt.

Mikor utasíthatjuk vissza törlési kérelmét?

A törlésre való jogával nem élhet azokban az esetekben, amikor az Ön adatait konkrét célból dolgozzuk fel, ideértve a jogi követelések érvényesítését és védelmét. A marketing célra megadott adatokat (amennyiben Ön ezzel a céllal egyetértett) módunkban áll törölni.

Az Ön adatai kezelésének korlátozása

Mikor korlátozható az adatkezelés?

Joga van korlátozni az Ön személyes adatainak kezelését:

 • Ha nem ért egyet az adatok helyességével. Ezt követően korlátoznunk kell az adatkezelést, amíg nem ellenőrizzük az adatok helyességét.
 • Ha az adatkezelés törvénybe ütközik, és Ön kifogásolja a törlést, ezért inkább az adatfeldolgozás korlátozását kéri.
 • Ha Ön kifogást emelt az adatkezelés ellen, melyre jogos érdekünk céljából került sor a „Felszólalás benyújtása az adatkezelés ellen” fejezet alatt található „Jogos érdek” bekezdés értelmében, mi pedig mérlegeljük, hogy ezek az érdekek előnyt élveznek-e.

Tájékoztatnunk kell az Ön személyes adatait feldolgozó más feleket is az adatkezelés korlátozásáról?

Amennyiben az Ön vonatkozó személyes adatait kiadtuk harmadik félnek, kötelességünk tájékoztatni a harmadik felet a korlátozásról, hogy a jövőben ne használja az Ön adatait. Ennek érdekében megtesszük a szükséges lépéseket. Amennyiben úgy határozunk, hogy feloldjuk az adatkezelésre vonatkozó korlátozást, erről időben értesítjük.

Az Ön személyes adatainak továbbítása

Mikor élhetünk az adattovábbításra vonatkozó jogunkkal?

Az adattovábbításra vonatkozó jogunk csak az alábbiakra vonatkozik:

 • személyes adatokra, amelyeket Ön bocsátott a rendelkezésünkre (tehát semmilyen más adat),
 • azokra az esetekre, amikor az adatkezelés az Ön beleegyezésével történik vagy szerződés teljesítése miatt szükséges,
 • illetve automatizált eszközzel történő adatkezelésre kerül sor.

Mikor utasíthatjuk vissza az adatok továbbításának kérelmét?

Az adatok továbbítására vonatkozó kérelmét visszautasíthatjuk, amennyiben azok feldolgozása az adott esetben nem felel meg a fent említett kritériumoknak. Személyes adatait szintén nem adhatjuk ki Önnek, ha azok más személyeket is érintenek, és az adatok kiadásával sértenénk ezeknek a személyeknek a jogait.

Felszólalás benyújtása az adatkezelés ellen

Az adatkezelés ellen kifogást támaszthat a következő esetekben:

 • Jogos érdek

A jogos érdekünkből származó adatkezelés ellen bármikor kifogást emelhet az Ön konkrét helyzetéből származó okokra hivatkozva. Amennyiben meggyőző és legitim indokot tudunk felmutatni az Ön személyes adatainak kezelésére, amely túlmutat az Ön érdekein, jogain és szabadságain, illetve ha szükségünk van az Ön személyes adataira jogi követelés érvényesítése vagy védelme céljából, úgy tovább használhatjuk az Ön személyes adatait. Ellenkező esetben ezeket az adatokat a továbbiakban nem kezelhetjük.

 • Hírlevél

Joga van bármikor kifogást emelni a hírlevél küldésének céljából szerzett személyes adatainak feldolgozása ellen. Amennyiben Ön igényelte információs hírlevelünket és más hírek fogadását, ezt a szolgáltatást bármikor díjmentesen lemondhatja. Az információs anyagaink fogadását szintén bármikor lemondhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot a „További segítségre van szüksége?” fejezetben feltüntetett elérhetőségeink egyikén.

 

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle