firesz@firesz.sk

2022. december 18. – Elvezette Jézushoz

Időpont:
2022. dec. 18.


Kedves Imádkozó Testvéreim!

Advent 4. vasárnapját ünnepeljük ma, bár én csak egy egyszerű gondolatot hoztam Nektek.

"Azt mond­ta ne­kik: Jöj­je­tek, és lás­sá­tok meg! El­men­tek te­hát, és meg­lát­ták, hol la­kik, és nála ma­rad­tak azon a na­pon. Kö­rül­be­lül tíz óra volt. A ket­tő kö­zül, akik Já­nos­tól ezt hal­lot­ták, és őt kö­vet­ték, And­rás volt az egyik, Si­mon Pé­ter test­vé­re. Ő, mi­helyt ta­lál­ko­zott test­vé­ré­vel, Si­mon­nal, el­mond­ta neki: Meg­ta­lál­tuk a Mes­si­ást (amely azt je­len­ti: Krisz­tus), és el­ve­zet­te Jé­zus­hoz. Jé­zus pe­dig rá­te­kint­ve így szólt: Te Si­mon vagy, Jóna fia, té­ged Ké­fás­nak fog­nak hív­ni (amely azt je­len­ti: Kő­szik­la)." (Jn 1, 38-41)

Érdekes ez a történet. Ezen az apróságon általában át szoktunk futni: András "elvezette Jézushoz" (Pétert).
Tehát ha András nem köti az ebet a karóhoz, hogy márpedig ő megtalálta a Messiást (amire Péter valószínüleg legyintett) - akkor Péter nem ismerkedik meg Jézussal. Nem jut hitre. Nem válik a keresztény egyház legnagyobb apostolává.

Néha a nagyon kis dolgok nagy következményekkel járnak. Erre számos példát hoznatnék fel a saját életemből. Amikor még nem hívőként, nekem is hányan, hányszor magyarázták, hogy térjek meg. A közvetlen családom nem volt hívő, így leginkabb barátok próbálkoztak.
Ha valaki, én nem voltam könnyű eset. De egy ponton meghallottam és gyökeret vertek bennem a szavak.

András és Péter esetében láthatjuk, hogy ők ráadásul testvérek voltak. Hát hol szolgálna az ember leginkább, legszívesebben, mint a saját családjában? Hogy a saját testvéred megismerje az Urat? Vagy az anyudnak, apudnak beszélni erről.
Hát nem ez a lehető legnehezebb feladat?

Viszont micsoda dicsőség, ha az Úr belép egy család falai közé!

Karácsony előtt pár nappal Úrra való várakozásunkban a család, a szeretet, egymás közelsége most nagyon felértékelődik.

Gondoljunk most azokra, akik nem keresztény családi közegből jönnek. Ahol sajnos nagyon sok keserűség, harag és szeretetlenség mérgezi a szíveket. Imádkozzunk, hogy legyen erőnk elhordozni egymást az Úrban! Hogy legyen erőnk mindig, minden erőn felül szolgálni családunk felé!

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű." (Máté 11:28-30)

Áldott Karácsonyt Mindenkinek!
Vera

Avatar

Imasarok

Fiatal Reformátusok Szövetsége
Zväz mladých reformovaných – Firesz


Fő (Hlavná) 48/50.
Őrös (Strážne)
07652 Szlovákia

IČO: 31958273

Területi egységek

Munkacsoportok

chevron-downchevron-up-circle